Kontrollansvarig

Ni som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, (KA), för ert projekt. Vårt verksamhetsområde sträcker sig över Östergötland, Sörmland, Örebro-, Kalmar- och Jönköpings län.

 • Kontrollansvarig och lagen

  Vid de flesta till-, om- och nybyggnationer krävs, enligt Plan- och bygglagen, en kontrollansvarig (KA) som ska utses av byggherren. Vår huvuduppgift som kontrollansvarig är att hjälpa byggherren med att denne uppfylla sitt ansvar enligt PBL.

  Rambow AB är certifierad som kontrollansvarig och verkar i Östergötland, Sörmland, Kalmar och Jönköpings län. Vi hjälper dig att upprätta förslag till kontrollplan och ser till att den, med hänsyn till gällande bestämmelser, följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vi medverkar också vid tekniskt samråd och myndighetsbesök, dokumenterar våra byggplatsbesök och noterar saker av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Efter att entreprenaden avslutats avger vi ett utlåtande byggnadsnämnden.

  För mer information kolla under MittBygge.se

 • KA – vad som krävs

  En kontrollansvarig ska vara certifierad för att kunna åta sig uppdraget som KA och vårt uppdrag är att tillse att beslutad kontrollplan från tekniskt samråd och givet bygglov följs. KA ska inte leda arbetet i sig, utan dennes uppgift är att se till att utförda arbeten uppfyller myndighetskraven genom att dokumenterade kontroller utförs och verifieras av respektive projektör och entreprenör. Kontrollansvarig ska tillse att kontrollpunkter i kontrollplanen uppfylls. Med dokumenterade kontroller menas egenkontroller, intyg och protokoll från provningar som täthetsprovning av im- och rökkanal, isolationsmätning el, VVs-provningar, kommunkrav, övriga myndighetskrav, med mera.

 • Uppdrag som KA – vårt åtagande

  Rambow AB är certifierade av SP/Sitac och har den kompetens och erfarenhet som krävs för dessa uppdrag. Vi ger även dig som beställare rådgivning som en del i tjänsten. I vårt uppdrag ingår upprättande av kontrollplan, medverkan vid tekniskt samråd och myndighetsbesök (byggnadsnämnden) på arbetsplatsen samt platsbesök under arbetets gång. Platsbesöken utförs efter överenskommelse med byggherren.

  Observera att en KA inte utför några besiktningar. Vi på Rambow AB hjälper dig även gärna med detta, läs mer under besiktningar.

 • Tipps för ett lyckat projekt

  Under åren har vi samlat på oss mycket kunskap om hur du bäst får kontroll över hela byggprocessen. Här bjuder vi på några tips för att du lyckas med ditt projekt.
  Upprätta ett skriftligt kontrakt med entreprenören/hantverkaren. Här kan du ladda ner ABS 18 avtal eller Hantverkarformuläret 17. Beroende på storleken på uppdraget väljer du ett av alternativen. Dokumentera ändringar av utförandet under resans gång och skriv gärna din egen dagbok över projektet. Ha även koll på dina utgifter/kostnader i ditt projekt. Gör en enklare budget som du följer och stämmer av regelbundet. Du kan med fördel använda Excel för detta. Behöver du hjälp? Kontakta oss gärna.

  Se alltid till att du har ordning på alla handlingar som rör projektet och att alla har samma handlingar. På bygget får endast ritningar och övriga handlingar användas som är stämplade som ”Bygghandling”. Ändringar ska indexeras. Var inte rädd för att ställa krav på din entreprenör, så att denna har ordning på sina egenkontroller, att de följs och är uppdaterade. Stäm gärna av en gång i veckan vad som hänt.

Kontrollplan, Bygglovsansökan, Kontrollansvarig