Entreprenadbesiktningar

Besiktningsman Jan Rambow utför entreprenadbesiktning, dvs. förbesiktning, slutbesiktning, 2-årsbesiktning / garantibesiktning, särskild besiktning och besiktning av badrumsarbeten (plattsättning).

Jan är utför besiktningsuppdrag i Linköping, Norrköping, Åtvidaberg, Kisa, Valdemarsvik, Söderköping, Finspång, Mjölby och Motala. Även utanför Östergötland i Västervik – norra Kalmar, Jönköping, Katrineholm, Nyköping och Örebro.

En oberoende besiktningsman säkerställer att avtalade kontraktsarbeten har blivit genomförda på ett korrekt sätt. Som besiktningsman undersöker och bedömer vi på objektiva och opartiska grunder enligt gällande branschregler, allmänna bestämmelser (AB 04, ABT 06, ABS 18) och konsumenttjänstlagen (länk). Vi har såväl teknisk som juridisk kompetens, erfarenhet och omdömen. Genom åren har vi fått förtroendet att besiktiga många olika typer av byggprojekt.

Vem utse en besiktningsman? Besiktningsmannen utses av beställaren respektive byggherren.

I våra besiktningsuppdrag ingår alltid:

 • kallelse av berörda parter
 • besiktning på plats
 • skriftligt utlåtande som mejlas ut via e-post till parterna.

För en effektivare hantering av all dokumentation som ritningar, utlåtandet, mm använder vi digitala verktygen som Bluebeam, Word och Excel. Ni får ett samlad PDF-dokument som innehåller utlåtandet, anteckningar av felen markerad på ritningen. För att förtydliga kan vi även bifoga ett foto som visa exakt vart fel finns och vad det är för fel. Detta underlättar för entreprenörerna att hitta anmärkningarna mycket lättare och snabbare.

Varför ska man genomföra en besiktning vid slutet av ett projekt eller entreprenad?
 • För det första får ni som beställare en oberoende och opartisk bedömning av entreprenaden som ni ha beställt. Alltså att resultatet är som ni har förväntat er och att det följer handlingarna och gällande laga och regler.
 • Till det andra får även entreprenören veta om han levererade han ett felfritt resultat. Blir det några anmärkningarna – vilket det lätt kan bli när man utför ett hantverk på plats – får han en lista som han kan beta av. I slutet blir alla punkter signerade och entreprenören kan lämna över ett bra projekt till sin beställare.
 • Och till sist men inte minst gäller det även juridiska frågor. Efter en godkänd slutbesiktning får både beställaren och entreprenören veta vad som gäller. Att entreprenaden eller projektet är färdig och att fastigheten eller anläggningen övergå till beställaren och att han kan ta det i bruk. Garantitiden börjar löpa enligt kontraktet. Ansvaret övergår från entreprenören till beställaren. Uteblir ett formellt godkännande, är det svårt att bevisa när entreprenadtiden slutade och garantitiden började och vem som ansvara för vad?

Olika former av entreprenadbesiktning:

 • null

  Förbesiktning (FB)

  Förbesiktningar utförs om ett arbete kommer blir svåråtkomligt eller man vill ta delar av fastigheten i bruk innan resterande arbeten är färdiga eller om några andra särskilda skäl föreligger.

 • null

  Slutbesiktning (SB)

  Slutbesiktning utför man normalt vid kontraktstidens utgång eller vid färdigställd entreprenad. Vid slutbesiktningen får man en bra bild över det utförda arbete för att kunna bedöma om entreprenadarbetet kan godkännas.

  Det är beställaren som ska utse besiktningsman, om inget annat avtalats mellan parterna. Entreprenören ska i god tid innan färdigställande av entreprenaden underrätta beställaren om när arbetet beräknas vara klart. Beställaren är då skyldig att skyndsamt utse en besiktningsman, om beställaren ej utser besiktningsman kan entreprenören istället göra det.

  Innan slutbesiktningen samlas alla inblandade parter till ett försammanträde där besiktningsmannen bland annat går igenom egenkontroller, provningar och övrig dokumentation. Efter besiktningen håller man ett slutsammanträde där besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkännd eller ej. Blir entreprenaden inte godkänd, blir det en ny slutbesiktning. Undantagna delar vid slutbesiktningen kan bli föremål för en kompletterande slutbesiktning (KSB).

 • null

  Ny slutbesiktning

  Om entreprenaden blir underkänd vid slutbesiktningen föreskriver besiktningsmanen en ny slutbesiktning. Efter att entreprenören avhjälpte felen ska han meddela till byggherren alternativ besiktningsmanne att en ny slutbesiktning kan ske. Ersättning till besiktningsmannen stå entreprenören för.

 • null

  Efterbesiktning (EB)

  Om en part önskar kan den påkalla en efterbesiktning för att fastställa om felen från slutbesiktning är fackmässigt avhjälpta. Nya fel ta man inte upp vid efterbesiktning, däremot notera man eventuella följdfel från avhjälpandet. Om fel i större omfattning kvarstår ska entreprenören bekosta ersättningen till besiktningsmannen i annat fall av påkallande part.

 • null

  Särskild besiktning (SÄB)

  En särskild besiktning påkalla man efter entreprenadtidens utgång för fel som man inte upptäckte vid slutbesiktning och som ha framträtt därefter, eller för fel som beställaren anmärkte vid slutbesiktningen. Till en sådan besiktningen ska man kalla utan dröjsmål och den påkallande part stå för kostnaden.

 • null

  § 59-besiktning, 2-årsbesiktning, Garantibesiktning (GB)

  En garantibesiktning ska ske inom 24 månader, från datum av godkänd slutbesiktning, eller inom 24 månader efter avslutat arbete. Vid den här typen av besiktning undersöker besiktningsmannen enbart nya fel, som uppstått under garantitiden/reklamationsfristen.

 • null

  Besiktning av plattsättningsarbeten

  Besiktning av plattsättningsarbeten enligt BKR:s branschregler.

  Vi är godkända från Byggkeramikrådet att utföra den typen av besiktningar.

Slutbesiktning, Entreprenadbesiktning, förbesiktning, garantibesiktning,

Vi är medlem i SBR:s expertgrupp för entreprenadbesiktningar

SBR Godkänd besiktningsman

Vi utför förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar (2-årsbesiktning) för småhus (villor/enfamiljshus) med en storlek upp till 230 m2 till ett fast pris inom följande Kommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Kisa, Katrineholm och Nyköping. Kontakter oss för en prisuppgift.

Bo du på annan ort eller har ett större hus? Hör gärna av dig till oss för en offert.

För övriga entreprenadbesiktningar inom Östergötland, Södermanland, Örebro, Jönköpings eller norra Kalmar Län kontakter oss för en offert.

Vid kontakt ange vänligen storlek på projekt, planerad tid för genomförande av besiktningen, adress & fastighetsbeteckning samt uppgift om beställare och entreprenör.