Entreprenadbesiktningar

Besiktningsman Jan Rambow erbjuder entreprenadbesiktning för nyproduktion som för renovering, ombyggnad, tillbyggnad (ROT).

En besiktningsman säkerställer att era avtalade kontraktsarbeten har blivit genomförda på ett korrekt sätt. Som besiktningsman undersöker och bedömer vi på objektiva och opartiska grunder enligt gällande branschregler, allmänna bestämmelser (AB 04, ABT 06, ABS 09 / ABS 18) och konsumenttjänstlagen (länk). Vi har såväl teknisk som juridisk kompetens, erfarenhet och omdömen. Genom åren har vi fått förtroendet att besiktiga många olika typer av byggprojekt.

Det är viktigt att veta, att det är byggherren som utser besiktningsman.

Besiktningen utförs helt opartiskt enligt gällande branschregler och allmänna bestämmelser som AB 04, ABT 06, ABS 09 / ABS 18 och konsumenttjänstlagen. Klicka på länken

I besiktningsuppdrag ingår alltid kallelse av berörda parter, besiktning på plats och skriftligt utlåtande som distribueras ut till parterna.

Olika former av entreprenadbesiktning:

 • null

  Förbesiktning (FB)

  Under entreprenadtiden utförs förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt efter färdigställande av entreprenaden eller som tas i bruk före färdigställande, alternativt om några särskilda skäl föreligger.

 • null

  Slutbesiktning (SB)

  Slutbesiktning utförs normalt vid kontraktstidens utgång eller vid färdigställd entreprenad, för att ge ett objektivt underlag för att avgöra om entreprenadarbetet kan godkännas.

  Det är beställaren som ska utse besiktningsman, om inget annat avtalats mellan parterna. Entreprenören ska i god tid innan färdigställande av entreprenaden underrätta beställaren om när arbetet beräknas vara klart. Beställaren är då skyldig att skyndsamt utse besiktningsman, om beställaren ej utser besiktningsman kan entreprenören istället göra det.

  Vid slutbesiktningen samlas alla inblandade parter till ett försammanträde där besiktningsmannen bland annat går igenom egenkontroller, provningar och övrig dokumentation. Besiktningen avslutas med ett slutsammanträde där besiktningsmannen meddelar om entreprenaden godkänns eller ej och om det blir en ny slutbesiktning. Undantagna delar vid slutbesiktningen kan bli föremål för en kompletterande slutbesiktning (KSB).

 • null

  Ny slutbesiktning

  Om entreprenaden blir underkänd vid slutbesiktningen föreskrivs en ny slutbesiktning. Entreprenören ska då efter avhjälpande av fel meddela att ny slutbesiktning kan göras. Ersättning till besiktningsmannen bekostas av entreprenören.

 • null

  Efterbesiktning (EB)

  Om part önskar kan efterbesiktning påkallas för att fastställa om felen som noterats vid slutbesiktning är fackmässigt avhjälpta. Nya fel tas inte upp vid efterbesiktning, däremot noteras eventuella följdfel från avhjälpandet. Om fel i större omfattning kvarstår ska entreprenören bekosta ersättningen till besiktningsmannen i annat fall av påkallande part.

 • null

  Särskild besiktning (SÄB)

  En särskild besiktning kan påkallas efter entreprenadtidens utgång för fel som inte upptäckts vid slutbesiktning och därefter framträtt, eller för fel som ha påtalats av beställaren vid slutbesiktningen. Besiktningen ska påkallas utan dröjsmål och bekostas av påkallande part.

 • null

  § 59-besiktning, 2-årsbesiktning, Garantibesiktning (GB)

  En garantibesiktning ska utföras inom 24 månader, från datum av godkänd slutbesiktning, eller om slutbesiktning inte utförts, inom 24 månader efter avslutat arbete. Vid den här typen av besiktning undersöks enbart nya fel, som uppstått under garantitiden/reklamationsfristen.

Slutbesiktning, Entreprenadbesiktning, förbesiktning, garantibesiktning,

Vi utför förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar (2-årsbesiktning) för småhus (villor/enfamiljshus) med en storlek upp till 230 m2 till ett fast pris inom följande Kommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Mjölby, Kisa, Katrineholm och Nyköping. Kontakter oss för en prisuppgift.

Bo du på annan ort eller har ett större hus? Hör gärna av dig till oss för en offert.

För övriga entreprenadbesiktningar inom Östergötland, Södermanland, Örebro, Jönköpings eller norra Kalmar Län kontakter oss för en offert.

Vid kontakt ange vänligen storlek på projekt, planerad tid för genomförande av besiktningen, adress & fastighetsbeteckning samt uppgift om beställare och entreprenör.